Avís legal

Si tens cap dubte, et pots posar en contacte amb nosaltres; però primer fes un cop d'ull al nostre avís legal, on segurament trobaràs la informació que cerques:

Condicions generals d'ús del portal

 1. 1

  Objecte

  En aquest document s'estableixen les Condicions generals d'ús del portal d'Internet "fotocasa.es" i de tots els altres portals el titular dels quals és Schibsted Classified Media Spain, SL (d'ara endavant, Schibsted Spain), amb domicili social a c/ Hernani, 59, 1a planta, 28020 Madrid, amb número d'identificació fiscal B-83411652 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 33640, foli 22, secció 48, full M-310556, inscripció 12a, amb el telèfon 902 199 236 i l'adreça electrònica atencionalcliente@fotocasa.es.

  Schibsted Spain es reserva el dret a modificar aquestes Condicions generals d'ús per tal d'adequar-les a la legislació vigent aplicable en cada moment.

  Aquestes Condicions generals d'ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis del portal, per les seves característiques concretes, se sotmetin, a més a més, a condicions d'ús específiques (d'ara endavant Condicions particulars).

  L'ús per part de l'usuari de qualsevol dels serveis del portal implica la seva adhesió i acceptació explícita de totes les Condicions generals d'ús d'acord amb la versió publicada en aquest portal en el moment en què l'usuari hi accedeixi, així com de les Condicions particulars que hi puguin ser aplicables.

   
 2. 2

  Condicions d'accés i d'utilització del portal

  1. 2.1. Condició d'usuari

   La utilització de qualsevol servidor del portal atribueix a l'usuari la condició d'usuari.
  2. 2.2. Schibsted Classified Media Spain, SL es reserva el dret a difondre i retocar, totalment o parcialment, els anuncis de l'anunciant en portals de tercers, en campanyes publicitàries per promocionar el portal tant pròpies com de tercers amb els quals el portal pugui arribar a acords, i també en altres llocs web, com ara xarxes socials o blogs. L'anunciant accepta aquesta condició pel termini màxim previst per la llei i per a l'àmbit geogràfic més ampli possible.

  3. 2.3. Necessitat de registre

   De manera general, per accedir als serveis del portal no caldrà que l'usuari del portal es registri. No obstant això, la utilització de determinats serveis del portal pot exigir el registre previ de l'usuari. Aquest registre es realitzarà de la manera que s'indiqui expressament al mateix servei o a les condicions particulars aplicables.
  4. 2.4. Gratuïtat dels serveis

   De manera general, els serveis que s'ofereixen a través del portal seran gratuïts. Tot i això, la utilització de determinats serveis del portal es pot, o es podrà en el futur, sotmetre a una contraprestació econòmica de la manera i segons els termes que es determinin a les condicions particulars corresponents del servei.
  5. 2.5. Ús del portal i dels seus serveis

   L'usuari reconeix i accepta el risc i la responsabilitat exclusius que es derivin de l'ús que faci dels continguts o els serveis que el portal ofereix. L'usuari es compromet a utilitzar el portal i tot el seu contingut i serveis respectant la llei, la moral, l'ordre públic i aquestes Condicions generals d'ús i les Condicions particulars que hi siguin aplicables. Es compromet també a fer un ús adequat dels serveis o dels continguts del portal i a no fer-los servir per realitzar activitats il·lícites o que constitueixin un delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable. L'usuari sap i accepta que el portal enviarà una resposta automàtica per a cadascun dels anuncis en què estigui interessat i per als quals estableixi un contacte de la manera adequada. En concret, l'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre ni posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, fitxers de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que contravinguin la llei, la moral, l'ordre públic i aquestes Condicions generals d'ús i les Condicions particulars que hi siguin aplicables. L'usuari es compromet, entre altres, sense que la llista sigui en cap cas limitativa ni excloent, a:
   1. No introduir ni difondre continguts ni propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
   2. No introduir ni difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) que puguin provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o altres usuaris de la xarxa Internet.
   3. No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i als tractats internacionals.
   4. No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
   5. No transmetre publicitat no sol·licitada ni autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals" o qualsevol altre tipus de sol·licitació, si no és a les àrees (com ara els espais comercials) concebudes exclusivament per a això.
   6. No introduir ni difondre qualsevol tipus d'informació i contingut fals, ambigu o inexacte que pugui induir a errors els receptors de la informació.
   7. No suplantar altres usuaris fent servir les seves claus de registre als diversos serveis o continguts dels portals.
   8. No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright pertanyents als titulars dels portals o a tercers.
   9. No difondre, transmetre ni posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre dades personals.
 3. 3

  Propietat intel·lectual i industrial

  L'usuari reconeix que tots els elements del portal i de cadascun dels serveis que s'hi presten, la informació i els materials que conté, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels continguts i els programes d'ordinador que s'hi utilitzen estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de Schibsted Spain o de tercers.

  Tret que ho autoritzi Schibsted Spain o, si escau, els tercers que siguin titulars dels drets corresponents, o tret que ho permeti la llei, l'usuari no pot reproduir, transformar, modificar, desassemblar, realitzar processos d'enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició ni permetre l'accés al públic a través de qualsevol mode de comunicació pública a cap dels elements indicats al paràgraf anterior.

  En concret, es prohibeix expressament la utilització dels textos, les imatges, els anuncis i qualsevol altre element inclòs en aquest lloc web per incloure'l posteriorment, de manera íntegra o parcial, en altres llocs web aliens a Schibsted Spain sense l'autorització prèvia per escrit de Schibsted Spain.

  L'usuari ha d'utilitzar els materials, els elements i la informació a la qual accedeix a través del portal i de cadascun dels serveis corresponents exclusivament per satisfer les seves necessitats, la qual cosa l'obliga a no realitzar de manera directa ni indirecta una explotació comercial dels serveis, materials, elements ni la informació que n'hagi obtingut.

  L'usuari no ha de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de Schibsted Spain o de tercers que apareguin al portal i en cadascun dels diversos serveis que ofereix. L'usuari tampoc no ha d'eludir ni manipular cap dels dispositius tècnics establerts per protegir els seus drets per Schibsted Spain o per tercers al portal, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació que se n'hagin obtingut.

  En pujar fotografies al portal, l'usuari cedeix gratuïtament a Schibsted Spain els drets d'explotació de propietat intel·lectual d'aquestes fotografies. Per tant, Schibsted Spain podrà reproduir-les, transformar-les (fins i tot, entre d'altres coses, amb la inclusió de marques d'aigua o altres mecanismes que impedeixin l'aprofitament per tercers no autoritzat), distribuir-les i comunicar-les al públic (incloent-hi el fet de posar-les a disposició del públic) a través de qualsevol mode d'explotació i fent servir qualsevol format, suport o mitjà d'explotació o comunicació. Aquesta cessió de drets no està subjecta a cap limitació de caràcter temporal ni territorial, és a dir, es fa per a tot el món i per tot el temps de vigència legal d'aquests drets. Schibsted Spain podrà exercir els drets d'explotació de les fotografies com consideri més convenient, i fins i tot podrà transmetre'ls o cedir-los a tercers amb caràcter exclusiu o no, d'acord amb els termes i condicions que consideri oportuns.

  L'usuari garanteix que és ple titular dels drets que es cedeixen a Schibsted Spain en virtut d'aquesta clàusula, i que l'ús i explotació d'aquests drets per Schibsted Spain no suposarà cap violació dels drets de propietat intel·lectual, d'imatge ni, en general, de cap altra mena que corresponguin a tercers, obligant-se a indemnitzar i a mantenir indemne Schibsted Spain en cas d'infracció.

 4. 4

  Exclusió de garanties. Responsabilitat

  1. 4.1. Disponibilitat i continuïtat del portal i els serveis de Schibsted Spain

   Schibsted Spain no garanteix la disponibilitat, l'accés ni la continuïtat del funcionament del portal i dels seus serveis. Schibsted Spain no assumeix cap responsabilitat, en els límits que estableix l'ordenament jurídic vigent, envers els danys i perjudicis ocasionats a l'usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, errors d'accés i manca de continuïtat del portal i els seus serveis.
  2. 4.2. Continguts i serveis de Schibsted Spain

   Schibsted Spain respondrà únicament i exclusivament pels serveis que presti per si mateixa i pels continguts generats directament per Schibsted Spain i que s'identifiquin amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat queda exclosa en els casos en què es produeixin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l'usuari no sigui l'adequada per permetre l'ús correcte dels serveis d'Internet prestats per Schibsted Spain. En qualsevol cas, la responsabilitat definitiva de Schibsted Spain davant l'usuari per tots els conceptes es limitarà com a màxim a l'import de les quantitats que hagi percebut Schibsted Spain directament de l'usuari, excloent-hi en tot cas la responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.
  3. 4.3. Continguts i serveis de tercers

   Schibsted Spain no controla prèviament, aprova ni assumeix com a propis els continguts, les opinions, les comunicacions, les dades, els fitxers, els productes i qualsevol tipus d'informació de tercers, ja siguin persones jurídiques o físiques, que el portal pugui incloure. No garanteix tampoc la licitud, la fiabilitat, la utilitat, la veracitat, l'exactitud, l'exhaustivitat ni l'actualitat dels continguts, les informacions i els serveis de tercers al portal.

   Schibsted Spain no controla prèviament la presència de virus ni altres elements, ni en garanteix l'absència, als continguts i als serveis prestats per tercers a través del portal que puguin introduir alteracions al sistema informàtic, els documents electrònics o els fitxers dels usuaris.

   Schibsted Spain no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es derivin de la utilització i la contractació dels continguts i serveis de tercers al portal, ni tampoc de la seva manca de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat. No serà responsable, entre altres, sense que la llista sigui en cap cas limitativa, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats de:

   1. la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial i el compliment inadequat o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers;
   2. la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita;
   3. la inadequació i defraudació de les expectatives dels serveis i continguts dels tercers;
   4. els vicis i defectes de tot tipus dels serveis i continguts de tercers prestats a través del portal.

   Schibsted Spain no es considerarà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats a l'usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements als continguts i serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions al sistema informàtic, els documents electrònics o els fitxers dels usuaris.

   L'exoneració de responsabilitat indicada als paràgrafs anteriors s'aplicarà en cas que Schibsted Spain no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que vulnera béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o si en tingués, actuï amb diligència per retirar les dades i els continguts o fer-hi impossible l'accés.

  4. 4.4. Conducta dels usuaris

   Schibsted Spain no garanteix que els usuaris del portal n'utilitzin els continguts o els serveis d'acord amb la llei, la moral, l'ordre públic ni aquestes Condicions generals i, si escau, les Condicions particulars aplicables. No garanteix tampoc la veracitat, l'exactitud, l'exhaustivitat ni l'autenticitat de les dades proporcionades pels usuaris.

   Schibsted Spain no es considerarà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats de la utilització dels serveis i continguts dels portals per part dels usuaris o que es puguin derivar de la manca de veracitat, exactitud o autenticitat de les dades o les informacions proporcionades pels usuaris, o de la suplantació de la identitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol tipus d'actuació a través del portal. A títol enunciatiu, i sense que l'enumeració sigui limitada, Schibsted Spain no es considerarà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, de:

   1. els continguts, informacions, opinions i declaracions de qualsevol usuari o de tercers o d'entitats que es comuniquin o s'exhibeixin a través del portal;
   2. els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l'usuari dels serveis i continguts del portal;
   3. els danys i perjudicis causats per la manca de veracitat, exactitud o la incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota la informació que proporcionin o que posin a disposició d'altres usuaris;
   4. els danys i perjudicis derivats de les infraccions per part de qualsevol usuari que afectin els drets d'un altre usuari o de tercers, inclosos els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial.
 5. 5

  Contractació amb tercers a través del portal

  L'usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que pugui formalitzar amb els anunciants o tercers amb qui hagi contactat a través del portal, així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, se celebra únicament i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant o el tercer. Per tant, l'usuari accepta que Schibsted Spain no assumeix cap mena de responsabilitat envers els danys i perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin arran de les seves negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques amb qui hagi contactat a través del portal.
 6. 7

  Publicació en altres portals del grup Schibsted Classified Media Spain, SL

  La publicació d'un anunci a Fotocasa ofereix a l'usuari la possibilitat d'enviar i publicar de forma gratuïta aquest anunci a la resta dels portals de Schibsted Classified Media Spain, SL habilitats amb aquesta finalitat. Aquest enviament i publicació implica que l'anunci, així com les fotografies i les dades facilitades, es repliquin als portals de destinació en funció de les seves característiques i requisits tècnics. L'usuari podrà editar l'anunci en tot moment i desseleccionar aquesta opció des de la seva àrea de gestió.
 7. 8

  Protecció de dades personals

  Abans de finalitzar el registre d'usuari, cal que llegiu la informació següent sobre Protecció de dades i Llei de serveis de la societat de la informació.
 8. 9

  Normes de publicació i ús del fòrum

  Per garantir el funcionament correcte d'aquest fòrum, fotocasa.es ha establert unes normes de publicació i ús que tenen com a objectiu mantenir un to adequat dins la comunitat i, alhora, promoure les aportacions dels usuaris per afegir valor a les notícies.

  Recomanacions d'ús i escriptura:

  1. En inserir contingut nou al fòrum, procureu no perjudicar l'aspecte general del lloc i feu servir les eines del gestor de continguts de forma adequada.
  2. Tingueu cura de l'ortografia i les normes d'escriptura.
  3. No escriviu amb majúscules, perquè en el context dels fòrums això es considera que és una manera de cridar.
  4. Expresseu-vos sempre amb educació. Eviteu expressions i opinions que puguin resultar ofensives per als altres usuaris.
  5. Mireu de ser pacient amb els usuaris nous, perquè no coneixen el funcionament dels fòrums ni les persones que hi participen assíduament.
  6. Si teniu problemes personals amb altres usuaris, feu servir la missatgeria privada i no feu públics els missatges que rebeu a través del sistema privat.
  7. No feu servir més d'un compte d'usuari.
  8. No publiqueu dades personals de tercers.

  Els missatges que inseriu es publicaran de manera immediata, encara que posteriorment passaran per un procés de revisió per part de fotocasa.es.

  Després del procés de revisió, els missatges que incompleixin les normes de publicació següents es podran modificar o eliminar completament.

  1. Missatges que incloguin que incloguin insults, desqualificacions, llenguatge barroer o discriminacions de qualsevol tipus.
  2. Missatges que utilitzin aquest espai per fer publicitat del seu producte o serveis, a més dels que incloguin propostes comercials o comentaris promocionals.
  3. Missatges que no estiguin relacionats amb el tema concret del fòrum al qual s'han inserit.
  4. Missatges que tractin temes relacionats amb la religió o la política.
  5. Missatges que incloguin anuncis de venda o lloguer d'immobles. Hi ha espais específics per a això a fotocasa.es.
  6. Missatges repetits a més d'una temàtica. Només es validarà el primer missatge inserit al fòrum amb el qual estigui relacionat.

  A més, recordem als usuaris que:

  1. Els missatges publicats expressen l'opinió dels usuaris, no de fotocasa.es.
  2. fotocasa.es es reserva el dret de bloquejar l'accés als usuaris (mitjançant les seves adreces IP) que incompleixin de manera reiterada la política de publicació d'aquest fòrum.
  3. Els administradors i moderadors del fòrum estan autoritzats a treure, editar, moure o tancar qualsevol tema en qualsevol moment si ho creuen oportú.
  4. Com a usuari, heu de saber que qualsevol informació que subministreu es desarà en una base de dades.
  5. Per participar en aquest fòrum, feu servir les dades d'usuari de fotocasa.es. A més a més, si creeu un usuari nou en aquest fòrum, el podreu fer servir per entrar a l'àrea de gestió de fotocasa.es
 9. 10

  Resolució

  Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es pogués derivar, podrà, de manera immediata i sense necessitat d'avís previ, resoldre i donar per finalitzada la relació amb l'usuari, amb la interrupció consegüent del seu accés al portal o als serveis corresponents, si es detecta un ús dels serveis o de qualsevol dels serveis vinculats que contravingui les condicions generals o particulars aplicables. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que Schibsted Spain o qualsevol de les seves filials pugui patir directament o indirectament com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o particulars en relació amb la utilització del portal o de qualsevol dels serveis que hi estiguin vinculats. De la mateixa manera, l'usuari mantindrà indemne Schibsted Spain i les seves filials de qualsevol sanció, reclamació o demanda que pogués interposar un tercer, inclòs qualsevol organisme públic, contra Schibsted Spain, els seus treballadors o els seus agents com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part de l'usuari en qüestió mitjançant la utilització del portal o dels serveis que hi estan vinculats d'una manera que contravingui el que preveuen les condicions generals o particulars aplicables.
 10. 11

  Diversos

  1. 11.1. Modificacions

   Schibsted Spain es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes i podrà modificar, suprimir i incloure continguts o serveis nous, així com modificar la manera com es presenten i es localitzen.
  2. 11.2. Menors d'edat

   De manera general, per utilitzar els serveis del portal, els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, els seus tutors o els seus representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del portal pels menors que estiguin a càrrec seu. Als serveis en què això s'indiqui expressament, l'accés quedarà restringit únicament i exclusivament als majors de 18 anys.
  3. 11.3. Condicions d'ús del Facebook Connect a fotocasa.es

   El Facebook Connect és un servei del Facebook a través del qual un usuari pot traslladar a altres portals la seva xarxa social. Permet que un usuari visiti un portal (en aquest cas, fotocasa.es) traslladant els seus amics del Facebook "en una motxilla". En identificar-se a través de la funció per connectar amb el Facebook, l'usuari pot triar compartir la seva activitat amb la resta dels seus amics del Facebook que també utilitzen aquesta aplicació de fotocasa.es. Aquesta activitat es pot consultar a l'adreça www.fotocasa.es. L'activitat a fotocasa.es que un usuari que connecta amb el Facebook pot triar compartir amb la resta dels seus amics que també han connectat amb el Facebook a fotocasa.es és:
   • Anuncis d'immobles que ha publicat perquè els seus amics puguin ajudar-lo a difondre'ls.
   • Anuncis triats com a preferits perquè els seus amics els puntuïn i els comentin.
   • Comentaris i puntuacions sobre els preferits dels seus amics (visibles per a tots els amics en comú).
   • Cerques desades per rebre novetats per correu electrònic (ex.: "m'interessen pisos en lloguer o en venda a Terrassa d'almenys 60 m2").
   A més a més, si l'usuari vol, també té l'oportunitat de publicar al Facebook aquestes accions. Per exemple, després de publicar un pis a fotocasa.es, pot triar publicar una història al Facebook del tipus: "He posat en venda un pis a fotocasa.es. M'ajudes a donar veus?". L'apartat La teva activitat de fotocasa.es permet a l'usuari consultar tota la seva activitat i triar quina informació vol compartir amb la resta dels seus amics. Per defecte, no compartirà res del seu historial d'accions al portal. Ni el Facebook ni fotocasa.es comparteixen mai cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris i la seva única finalitat és l'establerta en aquestes condicions generals.
 11. 12

  Durada i finalització

  La prestació dels serveis o continguts del portal té una durada indefinida. Sense perjudici d'això, i d'acord amb la clàusula 8 d'aquestes Condicions generals, Schibsted Classified Media Spain, SL està facultada per donar per finalitzada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat d'un avís previ, la prestació del servei i del portal o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s'hagi estipulat respecte a això a les condicions particulars corresponents.
 12. 13

  Legislació i jurisdicció

  Totes les qüestions relatives al portal es regeixen per la legislació del Regne d'Espanya, i se sotmeten a la jurisdicció del domicili de l'usuari. En cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Schibsted Spain i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).
 13. 14

  Política de galetes

  Les galetes són petits fitxers de text generats per les pàgines web que visiteu, que contenen les dades de sessió que poden ser útils més endavant a la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la informació entre les pàgines, i també serveixen per analitzar la manera d'interaccionar amb el lloc.

  Les galetes són segures, perquè només poden emmagatzemar la informació posada al seu lloc pel navegador, és a dir, informació que l'usuari ha introduït al navegador o la que s'inclou a la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden fer servir per accedir al vostre ordinador.

  Les galetes són essencials per al funcionament d'Internet, i aporten nombrosos avantatges en la prestació de serveis interactius, que faciliten la navegació i l'ús de la web. Les galetes no poden malmetre l'equip, i si estan activades ajuden a identificar i resoldre els errors.

  A continuació, proporcionem més informació sobre els diferents tipus de galetes que es poden fer servir:

  1. Galetes de sessió: són galetes temporals que romanen al fitxer de galetes del navegador fins que se surt de la pàgina web i, per tant, no en queda cap de registrada al disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes galetes serveix per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar-ne l'ús.
  2. Galetes persistents: s'emmagatzemen al disc dur, i la pàgina web les llegeix cada vegada que es fa una nova visita. Malgrat el seu nom, una galeta permanent té una data de caducitat determinada. La galeta deixarà de funcionar després d'aquesta data. Aquestes galetes normalment es fan servir per facilitar els diferents serveis que ofereixen les pàgines web.

  A continuació, s'indiquen les principals galetes que s'utilitzen a les nostres web, entre les quals cal diferenciar:

  1. Les galetes estrictament necessàries com, per exemple, les que serveixen per a una correcta navegació o les que permeten realitzar el pagament de béns o serveis sol·licitats per l'usuari, o galetes que serveixen per garantir que el contingut de la pàgina web es carregui correctament.
  2. Les galetes de tercers, com les utilitzades per xarxes socials o per complements externs de contingut.
  3. Les galetes analítiques per al manteniment periòdic i amb les quals els llocs web recopilen dades estadístiques de l'activitat per garantir el millor servei possible a l'usuari.

  Relació i descripció de les galetes:

  Les taules que publiquem a continuació recullen de forma esquemàtica les galetes que ja hem descrit i que s'utilitzen a les diferents webs de Schibsted Classified Media Spain, SL:

  *El cost de la trucada des d'un telèfon fix és de 0,0118 € per establiment de trucada i 0,0826 € per minut en horari normal (impostos no inclosos). Des del mòbil, la tarifa varia segons l'operador. Horari d'atenció: De dilluns a dijous, de 9.00 a 18.00 h, i divendres de 9.00 a 15.00 h.